Xavier samuel dating istoric. Meniu de navigare


Militară,p.

xavier samuel dating istoric

Cartea este structurată în şase mari capitole precedate de o Introducerecare tratează următoarele teme: 1. Lista bibliografică anexată dovedeşte o bună stăpânire a surselor şi a lucrărilor de specialitate, ceea ce asigură cărţii o receptare bine meritată în rândul specialiştilor. Lidia Gross Documenta Romaniae Historica.

xavier samuel dating istoric

Transilvania, vol. XVBucureşti, Edit.

xavier samuel dating istoric

Cu toate acestea, remarcăm pe mai departe adâncirea decalajului cronologic dintre cele trei serii ale colecţiei naţionale, respectiv faptul că atât seria A Moldova cât şi B Ţara Românească au ajuns cu editarea exhaustivă a documentelor xavier samuel dating istoric până spre mijlocul secolului XVII, în timp ce Seria C. Transilvania, din cauza numărului mare de documente, cu greu se apropie de sfârşitul secolului XIV.

Volumul de faţă, al XV-lea, după cum reiese din Prezentarea semnată de acad. Camil Mureşanu şi din Nota asupra ediţiei, întocmită de Susana Andea, coordonatoarea volumului de faţă, este rezultatul unei activităţi îndelungate, dar, din păcate, cu mari întreruperi.

Shermine Shahrivar - Wikipedia

Iniţiate în anul şi abandonate după circa patru ani, cercetările pentru această perioadă sunt reluate în intervaluldupă care în anul revin pe masa de lucru. Pe lângă dificila activitate de descifrare a documentelor, cercetătorii au avut de trecut un alt obstacol mult mai greu, cel al aşteptării de senzaţional, de descoperiri răsunătoare venite din partea unui cititor de istorie mai puţin familiarizat cu epoca.

Într-o lume a istoriei în care se promovează şi se apreciază valoarea unei lucrări după curentele istoriografice aflate la modă, demersul pozitivist al cercetătorilor clujeni, desuet azi în opinia unora, păstrează linia fundamentală de cercetare ce aparţine oricărei istoriografii, fie ea regională, naţională sau universală. Indiferent de opinii şi curente, locale sau mai ample, credem că volumele de 9 Note bibliografice documente şi, desigur, şi cel de faţă, vor rămâne oricând principala sursă la care se va reveni ori de câte ori va fi necesar pentru scrierea sau rescrierea istoriei Transilvaniei voievodale.

Bibliography

Editarea celor documente emise de cancelaria regală, voievodală şi locurile lor de adeverire etc. Indicele onomastic, toponimic şi de materii, ca şi rezumatele traduse în limba franceză de Daniela Mitea facilitează accesul la informaţie.

Credem că acest volum, alături de celelalte din serie, se constituie într-unul de referinţă pentru istoria medievală a Transilvaniei. Bártfától Pozsonyig.

xavier samuel dating istoric

Városok a Tőrténettudományi Intézete,p. Majoritatea acestor materiale au fost prezentate în cadrul sesiunii organizate de Comisia mixtă maghiaro-slovacă, desfăşurată la Kosice între 10 şi 11 septembrie Cercetarea istorică a oraşelor din acest spaţiu a luat un considerabil avânt în secolul XIX, când burghezia urbană era interesată să privească retrospectiv şi să-şi descopere rădăcinile medievale, de aceea demersurile actuale se bazează pe o solidă acumulare.

Zona a fost considerată, din cele mai vechi timpuri medievale, cea mai evoluată aripă a expansiunii urbane în cadrul regalităţii, contribuţiile, pornind de la această premisă, încercând să ilustreze anumite faze ale fenomenului urban, din zorii evului mediu până în epoca modernă. Principalele aspecte abordate sunt relevante: dezvoltarea diferenţiată a oraşelor, motivată de mineritul cuprului cu oraşe întemeiate în vecinătate şi de comerţul pe distanţe mari, oraşele Bratislava, Kosice, Târnava, Presov, datorându-şi existenţa şi dezvoltarea tocmai comerţului practicat cu oraşe similare din Polonia, Moravia, Cehia.

Câteva studii tratează chestiuni legate de originea sintagmei cu care a fost denumită zona în cronicile timpului, inclusiv la Nicolaus Olachus partes superiores, Ultradanubiana Hungaria, Hungaria ulteriorsau etimologii legate de uzanţa locului în numele unor familii deja din secolul XVşi de cea geografică secolul XVI.

Viaţa religioasă în mediul urban confreria Corpus Christi în Pozsonul medievalorăşeanul şi timpul liber sunt alte compartimente supuse atenţiei de către autorii volumului maghiari şi slovacidintre care îi amintim pe Kubinyi András, Blazovich László, Csukovits Enikő, Majorossy Judit, Richard Marsina, Jan Lukacka, Michal Bada şi Igor Graus.

Pornind de la o tradiţie solidă în cercetarea evoluţiei urbane din acest spaţiu, autorii volumului demonstrează prin contribuţiile lor importanţa acesteia într-un studiu temeinic şi de calitate ştiinţifică. Das Banat vom Ursprung bis jetzt, Timişoara, Edit. Editura de Vest,p.

Cartea pe care o semnalăm este o lucrare deosebită, fapt ce rezultă din mai multe considerente.

[TOEIC NEW FORMAT] FULL PART 3 ONLY - ETS BOOK

Mai întâi, pentru că din punct de vedere istoric, lucrarea semnată de Costin Feneşan şi Volker Wollmann completează un gol în cronistica Banatului. Până la sfârşitul secolului al XVII-lea istoria Banatului a fost extrem de săracă în cronici sau alte lucrări istorice.

Bibliography in: The European Commission of the Danube,

Francesco Griselini este recunoscut ca primul istoriograf al Banatului; lucrarea polihistorului italian, Încercare de istorie politică şi naturală a Banatului Timişoarei partea I-a şi a II-a, Viena,cea dintâi monografie istorică şi de istorie naturală a provinciei Banatului Timişoarei, s-a bucurat de faimă europeană. După ocuparea provinciei de către Habsburgi au apărut primele încercări din secolul al XVIII-lea de redactare a unei istorii a Banatului; acestea au îmbrăcat forma unor documente xavier samuel dating istoric ale Admininistraţiei imperiale locale, întocmite de reprezentanţi de rang superior ai birocraţiei habsburgice timişorene.

xavier samuel dating istoric

Reunite în aşa numitele Descrieri ale ţării Banatului Banater Landesbeschreibungenrapoartele au avut, în fapt, un scop practic, anume de a pune la dispoziţia Administraţiei imperiale de la Timişoara şi, fără deosebire, a autorităţilor centrale de la Conectați aplicații iPhone o imagine generală asupra provinciei şi a problemelor acesteia.

Lăsând la o parte scopul fete locale întâlniri sexuale, Descrierile se întemeiau pe o mare varietate de izvoare, fie pe experienţa acumulată de autorii înşişi în timpul activităţii lor, fie pe documentele de arhivă, multe dintre ele pierdute în cursul vremii; de asemenea, ele depăşeau statutul unor rapoarte birocratice de rutină.

Shermine Shahrivar

În acest context a apărut, la 1 octombrieraportul lui Johan Jakob Ehrler, redactat la ordinul noului preşedinte al Administraţiei Ţării Banatului, contele Josif de Brigido, al cărui titlu complet era Banatul de la origini până acum, dimpreună cu obiceiurile, datinile, religia, educaţia dată copiilor, economia casnică şi averea localnicilor, cu lipsurile mijloacelor de trai şi ale comerţului, cu veniturile, cu obligaţiile funcţionarilor, curiozităţile ţării şi mărimea acesteia în ceea ce priveşte teritoriul, oraşele, satele, prediile, oamenii şi vitele, având în anexă itinerariul îmbunătăţit de călătorie.

Francesco Griselini etcpe de o parte, şi ne oferă, în acelaşi timp, o imagine atotcuprinzătoare a provinciei din perspectiva acelora, cărora le fuseseră încredinţate destinele Banatului, pe de altă parte.

Таких воспоминаний у тебя нет, ибо ты уникален. Мы старались по возможности скрыть это от тебя, чтобы никакая тень не омрачала твоего детства.

Johan Jakob Ehrler a activat ca revizor inspector al Administraţiei imperiale de la Timişoara a Ţării Banatului şi, în această calitate, a redactat atotcuprinzătorul său material. Costin Feneşan şi Volker Wolmann consideră că alegerea sa xavier samuel dating istoric către contele Josif de Brigido nu a fost întâmplătoare.

Note bibliografice.pdf - Institutul de Istorie

Raportul întocmit de Ehrler se constituie xavier samuel dating istoric împletire pe alocuri iscusită a istoriei şi etnologiei cu date administrative seci.

În a treia secţiunea, partea esenţială a cărţii, Costin Feneşan şi Volker Wolmann ne înfăţişează bogăţia extraordinară a relatării lui Erhler; sunt tratate o multitudine de aspecte care oferă o deosebită importanţă documentar istorică materialului: I. Despre originea Banatului, II. Despre mărimea Banatului şi a locuitorilor acestuia; III.

Despre religia, educaţia dată copiilor, datinile şi prejudecăţile românilor şi sârbilor; IV. Despre economia casnică a locuitorilor din Banat; V. Despre averea şi mijloacele de trai ale românilor şi sârbilor; VI. Despre comerţul şi activitatea din Banat dimpreună cu lipsurile şi căile de îndreptare ale acestora; VII. Câţi bani intră şi ies din ţară în fiecare an, deci câţi îi rămân din aceştia principelui ţării; IX. În ce constau impozitele şi dările, ce câştiguri aduce Banatul principelui şării, în ce constau obligaţiile funcţionarilor; X.

Despre curiozităţile Banatului; XI. Situaţia localităţilor din Banat; XII. Itinerarul bănăţean de călătorie în mile germane, mila fiind socotită la de stânjeni, atât pe drumul de poştă cât şi pe drumul de ţară.

Consultați manualul de stil și îndrumarulapoi dați o mână de ajutor. Acest articol a fost etichetat în decembrie Shermine Shahrivar n. Date biografice[ modificare modificare sursă ] Shermine are un tată iranian și o mamă germană, ea a venit cu părinții în Germania, când avea vârsta de un an. La data de 17 ianuarie în Aachen este aleasă Miss Germaniape atunci era studentă în Duisburg.

Un pro domo, o notă asupra ediţiei şi o listă a ilustraţiilor întregesc organizarea cărţii, ediţie bilingvă, română şi germană. Conţinutul valoros al materialului editat de către Volker Wollmann şi Costin Feneşan, ca şi traducerea pertinentă însoţită atât de notele originalului, cât şi de notele explicative ale editorilor, menite a contribui la o înţelegere deplină a textului, recomandă lucrarea spre lectură tuturor acelora interesaţi de istoria Banatului din secolul al XVIII-lea.

Lidia Gross.